تیتر خبرهای روز :

تبلیغات

کد خبر : 105379 تاریخ انتشار : 10 آذر 1402

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به چالش تغییرناپذیری اطلاعات اظهار کرد:‌ فناوری بلاک چین نباید بی‌رویه در مراقبت‌های بهداشتی استفاده شود، زیراداده‌های آن تغییرناپذیراست. بنابراین فایل‌هایی که اغلب تغییر می‌کنند، ممکناست از شبکه خارج شوند. تمام داده‌های شناسایی باید خارج از زنجیرهنگهداری شوند.

سیدمهداد خاتمی در گفت‌وگویی با بلومبرگ در تعریف کلی از بلاکچین گفت:بلاکچین روش و محلی برای ثبت و ذخیره اطلاعات است. حال این اطلاعات هرموضوعی می‌تواند باشد.

وی در تشریح مزایای فناوری بلاک چین اظهار کرد:‌ از مزایای بلاک‌چین میتوانبه ماهیت مقاوم در برابر دست کاری، ماهیت غیرمتمرکز دفتر کل دیجیتال و عدمامکان تغییر تراکنش ثبت شده در بین کاربران شبکه، یا به عبارت دیگر بخش شدنیکسان اطلاعات برای عده کثیری باعث جلوگیری از خیلی از موارد امنیتی و باعثشفافیت و در نهایت کاربرد بیشتر میشود. به این فناوری، یک نوع از دفتر کلدیجیتال (DLT) نیز میگویند.

کارشناس مسائل اقتصادی درباره مزایا و معایب بلاک چین در پزشکی عنوان کرد: درباره برخی از نگرانیهای کلیدی در مورد برنامههای بلاک چین درمراقبتهای بهداشتی می‌توان به مواردی همچون امنیت زیرساخت شبکه در تمامیسطوح،احراز هویت همه شرکت کنندگان والگوهای یکسان مجوز برای دسترسیبه اطلاعات سلامت الکترونیکی اشاره کرد.

وی در ادامه گفت وگو با بلومبرگ تصریح کرد: دفتر کل غیر متمرکز از نوعبلاکچین را میتوان در بسیاری از حوزههای مراقبتهای بهداشتی اعمال کرداماتمام فعالیتهای موجود در پزشکی به تراکنشها مرتبط نیست. با این حال،بلاکچینهای عمومی را نمیتوان برای ذخیره اطلاعات خصوصی مانند شناساییدادههای سلامت استفاده کرد. زیرا دادههای موجود در آنها به طور گسترده دردسترس است. شفافیت ذاتی بلاک چین، همه استفادهکنندگان از شبکه را ملزم بهارائه دادههای واقعی و اصیل میکند.

وی با اشاره به امنیت اطلاعات پزشکی در بلاک چین خاطرنشان کرد:‌ فناوریبلاک چین در برابر برخی از انواع حملات آسیبپذیر است، اگرچه محافظتداخلی خوبی را در برابر سایر روشها ارائه میدهد. کد بلاک چین، آن را در برابرحملات هکری و اشکالات فنی ایمن میکند. با این حال امکان رخنههایی به کمکمهندسی اجتماعی و سایر روشهای نفوذ تا حدودی وجود داردبنابراین، امنیتاطلاعات باید به ویژه در هنگام استفاده در مراقبتهای بهداشتی مورد توجه جدیقرار گیرد.

خاتمی با اشاره به چالش تغییر ناپذیری اطلاعات اظهار کرد:‌ فناوری بلاک چیننباید بیرویه در مراقبتهای بهداشتی استفاده شود، زیرا دادههای آنتغییرناپذیراست. بنابراین فایل‌هایی که اغلب تغییر می‌کنند، ممکن است از شبکهخارج شوند. تمام دادههای شناسایی باید خارج از زنجیره نگهداری شوند

کارشناس مسائل اقتصادی  با اشاره به بلاک چین در برابر پایگاه داده بیان کرد:‌ مزایای استفاده از بلاک چین، نسبت به روش‌های سنتی سیستم‌های مدیریتپایگاه داده مراقبت‌های بهداشتی، شامل مدیریت غیرمتمرکز، پایگاه‌های دادهغیرقابل تغییر، منشأ داده، داده‌های قابل ردیابی، داده‌های قوی، در دسترس بودنداده‌ها برای هر کاربر مجاز و دور نگه داشتن آن از دست کاربران غیرمجاز است،با رمزگذاری که به کلید خصوصی بیمار وابسته است.

وی با اشاره به مهم ترین مزایای بلاک چین در پزشکی تصریح کرد:‌علاوه بر مواردفوق، کاربردهای منحصر به فردی برای بلاکچین در بهداشت و درمان وجود دارند.

پژوهشهای علمی و آماری

کارشناس مسائل اقتصادی در انتهای گفت‌وگوی خود با بلومبرگ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر سوابق الکترونیکی سلامت، امکان به روز رسانی و به اشتراکگذاری خودکار اطلاعات پزشکی در مورد یک بیمار معین را تنها در یک سازمان یاشبکهای از سازمانها میدهد. اگر اطلاعات به گونه‌ای سازماندهی شده باشندکه مجموعه‌ای از اطلاعات در بالاترین لایه بلاک چین فقط اطلاعاتی باشد که PHI یا اطلاعات شخصی قابل شناسایی (PII) نباشد،به عبارت دیگر اطلاعات بیمارقابل نمایش برای واحد علوم و تحقیقات باشد و می‌تواند گسترش یابد. این بهمحققان و سایر سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا به این طیف گسترده از داده‌ها، باگروه‌هایی متشکل از صدها هزار بیمار، دسترسی داشته باشند.

وی تاکید کرد:در دسترس بودن چنین حجم عظیمی از دادهها، تحقیقات بالینی،گزارش و شناسایی رویدادهای ایمنی و عوارض جانبی، و گزارش بهداشتعمومی را به میزان زیادی ارتقا می دهد.

به اشتراک گذاری سریع و ایمن

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:‌همین اطلاعات  میتواند به بیماراناجازه دهد تا به راحتی قفل پرونده را باز کنند و دادههای سلامت خود را از طریقیک کلید خصوصی قابل اشتراکگذاری با سایر ارائهدهندگان یا سازمانها بهاشتراک بگذارند. این می‌تواند به ایجاد فناوری اطلاعات سلامت (HIT) که بینکاربران مختلف قابل اجرا و مشارکت است کمک کند و این کار تنها  با تعریفکردن رمزنگاری اطلاعات با الگوریتم مشخص قابل انجام است.

مراقبت سریعتر، ارزان‌تر و بهتر

خاتمی عنوان کرد:‌ بلاکچین میتواند یک سیستم واحد برای سوابق بهداشتیذخیره شده و به روز شده برای بازیابی ایمن و سریع توسط کاربران مجاز ایجادکند.

وی ادامه داد: با اجتناب از ارتباط نادرست بین متخصصان مختلف مراقبت هایبهداشتی که در مراقبت از یک بیمار مشارکت دارند، می توان از اشتباهاتبیشماری جلوگیری کردتشخیص و مداخلات سریعتر ممکن میشود و مراقبتمیتواند برای هر بیمار شخصیسازی شود و این عمل با خرد کردن اطلاعات دربلاکچین مذکور قابل انجام است. تمام اطلاعات مربوط به سلامتی که ذخیره شدهاست به همراه تاریخ و ذکر دقیق گزینه های مشخص قابل دسترسی خواهد بود.

پرونده‌های سلامت الکترونیکی 

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ زنجیره بلوکی می‌تواند یک لایهتراکنش واحد را فراهم کند که در آن سازمان‌ها می‌توانند داده‌ها را از طریق یکسیستم امن، با ذخیره مجموعه خاصی از داده‌های استاندارد شده در زنجیره، بالینک‌های رمزگذاری شده خصوصی اطلاعات مانند تصاویر رادیوگرافی یاتصاویر دیگر، ارسال و به اشتراک بگذارند. استفاده از قراردادهای هوشمند وپروتکل‌های مجوز یکتا می‌تواند به شدت از این اتصال یکپارچه پشتیبانی کند.

امنیت دادهها

وی تصریح کرد:‌در خصوص امنیت داده‌ها باید یک نگاه به آمار جهانی داشت کهاز سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۷۶ میلیون نقض اطلاعات در رابطه با سوابقمراقبت های بهداشتی رخ داده است.

خاتمی ادامه داد: ویژگی های امن مرتبط با بلاک چین می تواند به محافظت ازاطلاعات سلامتی بسیار بهتر کمک کند. هر فرد دارای یک شناسه یا کلید عمومیو یک کلید خصوصی است که فقط در صورت لزوم و برای مدت زمان لازم می تواندقفل آن را باز کند. بنابراین، بلاک چین‌ها می‌توانند یک مسیر حسابرسیتغییرناپذیر از اطلاعات سلامت ارائه کنند.

برنامه های سلامت و نظارت از راه دور

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:‌برنامه های کاربردی سلامت موبایلامروزه با پیشرفت تکنولوژی اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. در این زمینه، سوابقپزشکی الکترونیکی (EMR) در یک شبکه بلاک چین ایمن نگهداری می‌شوند وداده‌ها را می‌توان به سرعت برای پرسنل پزشکی ارسال کرد و همچنین برای خودنظارتی و مراقبت خانگی نیز در دسترس است. این ناحیه به ویژه به بدافزارحساس است.مطالبات بیمه سلامت نیز بسیار کاربردی تر میشود،بلاک چین بهدلیل توانایی آن در ارائه رویدادهای پزشکی همانطور که رخ داده اند، بدونپتانسیل تغییر داده ها در مراحل بعدی به منظور تقلب، به طور منحصر به فردیبرای پردازش ادعاها سازگار است. در نتیجه در امور بیمه ای یک گزینه عالی بهشمار می رود.

ردیابی بیماریها 

خاتمی عنوان کرد: قابلیت‌های منحصربه‌فرد بلاک چین می‌تواند به گزارش‌دهیبلادرنگ بیماری و کاوش در الگوهای بیماری کمک کند که می‌تواند به شناساییمنشأ و پارامترهای انتقال آن کمک کند.

حفاظت از ژنومیک

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:‌اخیراً سرقت داده‌های ژنومی به یکمسئله اصلی تبدیل شده است. بلاک چین می تواند از این امر جلوگیری کند وحتی یک بازار آنلاین فراهم کند که در آن دانشمندان بتوانند اطلاعات ژنومی رابرای اهداف تحقیقاتی حتی اعمال خراب کارانه خریداری کنند. این می تواند جلوموارد منفی را بگیرد و در موارد تحقیقاتی و علمی فروش ایمن را ترویج کند وواسطه های گران قیمت را حذف کند و دغدغه همگان می‌تواند باشد زیرا جان وسلامت مورد معامله نباید باشد.

Twitter Google+ Facebook
18 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها